+ 381 31 512 833 office@unitrag.com

ISO STANDARDi

ISO 14001:2015 SR

ISO 14001:2015 EN

ISO 9001:2015 SR

ISO 9001:2015 EN

Politika kvaliteta i zaštite životne sredine

 

Unitrag  d.o.o. Užice pruža usluge u oblasti međunarodnog i domaćeg transporta roba, špediterskih usluga.
Trajno opredeljenje preduzeća Unitrag d.o.o. Užice je da zadovoljava sve složenije zahteve i očekivanja korisnika, ispunjavanjem zakonskih i drugih propisa, pružanjem kvalitetnih, konkurentnih i blagovremenih usluga, i da u uslovima oštre konkurencije postane lider u svojoj oblasti poslovanja i prvi izbor svih zainteresovanih strana.
Politika kvaliteta i zaštite životne sredine, kao osnova poslovne politike zasniva se na:

  • Razvoju partnerskih odnosa, dugoročne saradnje, zajedničkog rada i efikasnih komunikacija sa korisnicima: oni su središte aktivnosti svakog zaposlenog. Na principima uzajamnog zadovoljstva u partnerskim odnosima gradimo nove poslovne potencijale i razvoj poslovanja.
  • Identifikaciji rizika po poslovanje i primena proaktivnih mera za smanjenje i minimiziranje njihovih uticaja na zadovoljstvo korisnika i održivo poslovanje preduzeća.
  • Identifikaciji aspektata životne sredine koji su u vezi sa poslovanjem, praćenje i upravljanje u cilju smanjenja ili sprečavanja zagađenja životne sredine sa težištem na preduzimanju mera prevencije, stalnom poboljšavanju i kontinualnom ispunjenju zakonskih i drugih zahteva iz oblasti zaštite životne sredine.
  • Efikasnom i efektivnom upravljanju poslovnim procesima radi boljeg korišćenja resursa, snižavanja troškova, prevencije greške u radu i prevencije u zaštiti životne sredine.

Kvalitet i zaštita životne sredine je obaveza svakog zaposlenog bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavlja u preduzeću. Svi zaposleni su su obavezni i odgovorni da pruže aktivan i kreativan doprinos u realizaciji politike i ciljeva kvaliteta i zaštite životne sredine. Da bi to ostvarili, Unitrag d.o.o. Užice je uredio svoje poslovanje i organizaciju prema zahtevima standarda ISO 9001: 2008 i ISO 14001:2004 i dobroj tržišnoj praksi, koju oni donose .

U Užicu, 08.09.2011.

Direktor transporta, Dejan Ljubičić